Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službenici za informiranjem:
  1. Pisanim putem na adresu: Oprema pod tlakom d.o.o., Ulica grada Vukovara 237, Zagreb
  2. telefaksom na broj: 01 61 17 551


Obrazac za pristup informacijama 
Kriterij za određivanje visine naknade(NN 38/11) iz Čl.19.stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama